Żytomierzski Zakład Konstrukcji Stalowych

„ZMK Ukrstal Żytomierz” Sp. z o.o. założono i wprowadzono do eksploatacji w kwietniu 1972 roku.

ЖИТОМИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
ŻYTOMIERZSKI ZAKłAD KONSTRUKCJI STAlOWYCH

Na dzień dzisiejszy moc projektowa zakładu wynosi około 10 tysięcy ton konstrukcji stalowych rocznie.
Zakład specjalizuje się w wytworzeniu konstrukcji szkieletowych dla przemysłowych budynków oraz obiektów użyteczności publicznej, ma ogromne doświadczenie w rekonstrukcji obiektów przemysłu hutniczego i chemicznego oraz również w wykonaniu konstrukcji stalowych dla budowy lotnisk, stadionów, hal sportowych, supermarketów, centrów rozrywkowo-handlowych i produkcyjnych, lodowisk, mostów, wiaduktów drogowych i kolejowych.

Olbrzymi potencjał inżynieryjno-technicznej kadry i wykwalifikowanych robotników z wieloletnim doświadczeniem pracy w zakładzie oraz niezbędny park maszynowy pozwalają rozwiązywać wszelkie zadania w wytworzeniu produkcji o różnej złożoności.

Zakładowe obiekty są usytuowane na terenie o lącznej powierzchni ponad 55 000 m² wraz z przyległym terytorium, które znajdują się w strefie przemysłowej miasta.

Житомирский Завод Металевих Конструкцій
ŻYTOMIERZSKI ZAKłAD KONSTRUKCJI STAlOWYCH

Warsztaty produkcyjne:
– Magazyn metalu ponad 5 000 m²
– warsztat przygotowania i obróbki metalu ponad 18 000 m²
– warsztat montażu i spawania konstrukcji stalowych – 16 000 m²
warsztat śrutowania i malowania konstrukcji stalowych 12 000 m²


Załoga pracownicza „ZMK Ukrstal Żytomierz Sp z o.o. – to zespół specjalistów z olbrzymim doświadzceniem w zakresie prac teoretycznych i praktycznych.

Współpracownicy przedsiębiorstwa są w stanie profesjonalnie okazać pomóc w realizacji zarówno nieskomplikowanych obiektów, jak i wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Obecnie liczba pracowników „ZMK Ukrstal Żytomierz Sp z o.o. wynosi ponad 300 osób.

Kadra pracownicza przedsiębiorstwa – to przede wszystkim pracownicy którzy posiadają wiedzę zawodową
Doświadczeni specjaliści rozwijają umiejętności zarządzania, podnosząc swój status w firmie, pozyskują renomę profesjonalisty i zaufanie kolegów, biorą udział w tworzeniu wykwalifikowanego zespołu (jest to bardzo ważne, ponieważ wydajność całego zespołu zależy od wyników każdego z jej pracowników).
Dla każdej firmy ważne jest tworzenia rezerwy kadrowej, bowiem doświadczeni pracownicy w wyniku przyciągnięcia młodych specjalistów oczekują napływu świeżych pomysłów. Adaptacja organizacyjna w zakładzie ma własną logikę, podporządkowaną celom stałego rozwoju i podniesieniu efektywności szkolenia specjalistów: uczenie się w miejscu pracy, wspierane przez przełożonych; indywidualna opieka kuratorska; praktyczna wiedza, dogłębne zapoznanie się pracowników ze strukturą zakładu, technologią produkcji, udoskonalenie profesjonalnie zasadniczych cech

Działy przedsiębiorstwa:

dsc_1419 Dział Konstruktorski opracowuje dokumentację techniczną oraz rysunki warsztatowe.

– Dział Technologiczny – zapewnia realizację procesu produkcyjnego, funkcjonowanie podstawowego wyposażenia technologicznego.

– Dział Finansów i Ekonomii organizuje działalność finansową przedsiębiorstwa

– Prawnidsc_1423czy i Kadr zajmuje się dostosowaniem działalności przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, bada potrzeby kadrowe i prowadzi rekrutację wraz z szefami działów.

– Dział ds. Marketingu -prowadzi pracę z klientami,: ukierunkowuje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych zakładu na potrzeby rynku, aby w porę korygować pracę i interakcji między jednostkami, z uwzględnieniem interesów zakładu.

– Dział Kontroli Technicznej-przeprowadza kontrolę operacyjną na wszystkich etapach procesu produkcyjnego oraz kontrolę jakości i kompletowości produkcji gotowej,opracowuje sprawozdania w zakresie zgodności produklcji z normami.

– Dział Laboratorium Centralnegowykonuje kontrolę laboratoryjną surowców produkcyjnych, metali, półproduktów oraz również produkcji końcowej w celu ustalenia zgodności ze standardami obowiązującymi i warunkami technicznymi.

– Dział Zaopatrzenia zapewnia zaopatrzenie w zasoby materiałowo-techniczne, planuje dostawy materialno-technicznych zasobów.

Specyfika pracy każdego z działów zakładu polega na:

Dział Konstruktorski „ZMK Ukrstal Żytomierz Sp z o.o. zatrudnia kadrę specjalistów którzy podtrzymują relacje partnerskie z wiodącymi instytucjami projektowymi i naukowo-badawczymi Ukrainy oraz za pomocą nowoczesnych programów w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej takich jak «TEKLA», Auto CAD, Kompas, Solid Works umożliwiają realizację z sukcesem najbardziej śmiałych pomysłów naszych klientów. Dział konstruktorski w strukturze naszego zakładu, po otrzymaniu zamówienia oraz dostarczeniu przez klienta projektów wykonawczych przeprowadza opracowanie dokumentacji technicznej i rysunków warsztatowych, po uzyskaniu akceptacji przez zamawiającego rysunków warsztatowych, dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych zostaje przekazana do warsztatu.

Technologiczny Dział zapewnia realizację procesu produkcyjnego o największej wydajności ekonomicznej, skuteczne wykorzystanie załogi pracowniczej oraz technicznych i materiałowych zasobów, a także ciągły monitoring procesu produkcyjnego i funkcjonalności podstawowego wyposażenia technologicznego.

Dział Finansów i Ekonomii prowadzi działalność finansową przedsiębiorstwa, ukierunkowaną na zapewnienie zasobami finansowymi realizację planów zadaniowych, zachowanie i skuteczne wykorzystanie podstawowych funduszy i aktywów trwałych, zasobów finansowych i pracowniczych przedsiębiorstwa, również zapewnia kontrolę przepływu płatności według państwowych zobowiązań budżetowych, a także płatności na rzecz dostawców i instytucji bankowych.

Dział Prawniczy i Kadr – podstawową funkcją działu jest dostosowanie działalności przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także ochrona jego interesów prawnych oraz informowanie o wszystkich zmianach i uchwaleniu nowych aktów prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością zakładu. Udział w przygotowaniu i podpisaniu umów. Główne funkcje pełnione przez dział kadr w zakładzie to: określenie potrzeb kadrowych i rekrutacja w oparciu o decyzję szefów działów; przygotowanie harmonogramu pracy przedsiębiorstwa; sporządzenie aktów osobowych; prowadzenie rejestru urlopów, sporządzenie harmonogramów i udzielenie urlopów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy; organizacja kwalifikowania pracowników, sporządzanie planów ruchu zawodowego personelu; przygotowanie planów podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Działy ds. Marketingu – dział ds. marketingu przeprowadza branżowe badania rynku i określa perspektywy jego rozwoju, ocenia lojalność i zadowolenie klientów na podstawie dostarczonych materiałów i usług.

Dział ds. Zaopatrzenia zapewnia zaopatrzenie w zasoby materiałowo-techniczne, potrzebne do realizacji obiektów budowlanych zgodnie z zatwierdzoną nomenklaturą i harmonogramami wykonanych prac.

Dział Kontroli Technicznej zapewnia kontrolę i badanie zasobów materiałowych w tym surowców, materiałów, półproduktów przeznaczonych do produkcji, przygotowuje sprawozdania zgodności jakościowej według standardów i warunków technicznych, przeprowadza kontrolę operacyjną na wszystkich etapach procesu produkcyjnego oraz kontrolę jakości i kompletowości produkcji gotowej.

Atestowane Centralne Laboratorium Zakładowe zapewnia dokładność kontroli technicznej zgodnie z wymaganiami procesu technologicznego, dodatkowo do tego wykonuje kontrolę laboratoryjną surowców produkcyjnych, metali, półproduktów oraz również produkcji końcowej w celu ustalenia zgodności ze standardami obowiązującymi i warunkami technicznymi.

Laboratorium Centralne składa się z:

Laborczlatorium chemiczneprzeprowadza analizę składu materiałów według ustalonej nomenklatury na zgodność z wymaganiami dokumentacji normatywnej

Laboratorium mechaniczneprowadzi badania materiałów w zakresie właściwości mechanicznych, analizuje przyczyny niezgodności badanych próbek

Laboratorium spawalnicze– określa właściwości mechaniczne złączy spawanych i materiałów, a także makro dsc_1429– i mikrostrukturę tych szwów i ich odporność .Prowadzone w laboratorium pracy mają duży wpływ na technologię wytwarzania konstrukcji spawanych i wyrobów.

Centrum atestacyjne dla pracowników – wykonuje kontroli certyfikacji i szkolenia w celu podniesienia poziomu kwalifikacji i wiedzy specjalistów pracujących w zakładzie .


Zakład „ZMK Ukrstal Żytomierz Spółka z o.o. posiada certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z międzynarodowymi normami: EN ISO 9001: 2008 „System zarządzania jakością”, EN ISO 14001: 2004 „System zarządzania środowiskowego”, BS OHSAS 18001: 2007 „System zarządzania BHP”.
serg-glavnaya Pod czas produkcji konstrukcji stalowych i elementów spawanych mostów, spawalnicze wymogi techniczne są zgodne z normą EN ISO 3834-2: 2005 i standardami Unii Europejskiej.
Pod czas produkcji konstrukcji stalowych przedsiębiorstwo przestrzega wymogi normy europejskiej EN 1090-2, działającej w zakładzie od 2012 roku.

Wytworzona produkcja w „ZMK Ukrstal Żytomierz Sp. z o.o. jest certyfikowana zgodnie z wymogami krajowego systemu certyfikacji UkrSEPRO.
To umożliwia precyzyjną kontrolę jakości oraz niezawodność wykonanej produkcji.
Działalność „ZMK Ukrstal Żytomierz Spółka z o.o. koncentruje się na wykorzystaniu innowacyjnych technologii i nowoczesnych badań naukowych. W wyniku współpracy z wiodącym w kraju Instytutem Spawalnictwa im. E.O. Patona NAN Ukrainy w dziedzinie technologii spawalniczych zakład skutecznie przeprowadza uzupełnienie i wymianę wyposażenia produkcyjnego. Dzięki tej współpracy, firma ma możliwość szybkiego rozwiązania problemu wdrażania do produkcji nowych gatunków stali konstrukcyjnych o wysokiej wytrzymałości i wysokiej jakości materiałów spawalniczych. Stosowanie procesów zautomatyzowanego spawania wraz z wysoką wydajnością prac spawalniczych zapewniają wymaganą jakość, niezawodność i trwałość wytworzonych spawanych konstrukcji stalowych.
Przyciągnięcie specjalistów Instytutu Spawalnictwa dla naukowo-technicznego oraz inżynieryjno-technologicznego wsparcia w zakresie produkcji przęsłowych konstrukcji stalowych mostów i węzłów umożliwia operatywne rozwiązanie problemów, dotyczących zapewnienia konstrukcyjno-technologicznej wytrzymałości , a także redukcji w konstrukcjach spawanych ostatecznych naprężeń i odkształceń.
Dziś wyposażenie zakładu pozwala na przeprowadzenie wszystkich działań, które są niezbędne do produkcji konstrukcji stalowych: od cięcia i wiercenia do walcowania i spawania. W zakładzie jest możliwość wykonywania czyszczenia powierzchni oraz również suszenia i malowania, ochrony przeciwkorozyjnej metali i konstrukcji o różnym stopniu skomplikowania.
Podstawą do zwycięstwa w każdym przetargu jest nie cena za 1 tonę konstrukcji stalowych, a innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia optymizację masy ramy oraz uzyskanie korzyści z wartości 1 metru kwadratowego powierzchni. Dzięki zastosowaniu optymalnych obliczeń, koszty pracy w zakładzie konstrukcji stalowych będą zmniejszone o 20%. Jest to główny plus decydujący o wyborze partnera.

Mianowicie połączenie nowoczesnej produkcji i zaawansowanych badań naukowych daje nam dobre wyniki, oraz zdolność do pracy na podstawowej zasadzie rynku – być we właściwym miejscu we właściwym czasie.